Save

Index of Tribes, Groups and Peoples P

in Supplements to The History of Afghanistan

(249 words)

Pak < Banūchī < Shītak < Kakī < Karrānī, 392Palaḥ < Lūdī < Ghiljāʾī < Mītī, 449-50Pānī < Dānī < Ghurghushtī < Qays ʿAbd al-Rashīd, 360, 367tribes descended from, 435-36numbers of, 518Panj Pāy < Tarīn < Sarbanī < Qays ʿAbd al-Rashīd, 350, 418Parāchī Hindūs, 406, 499Parangī < Lūdī < Ghiljāʾī < Mītī, 371, 372, 448, 521Parbah < Khūkyānī < Kakī < Karrānī, tribes descended from, 389, 461subtribes and numbers of, 52Parūnī < Nūristānī, 412Pashākarī < Nūristānī, 412Pashtū (Pashtān, Pukhtū, Pakhtū, Pakhtā...

Supplements to The History of Afghanistan

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 2
Full Text Views 0 0 0
PDF Views & Downloads 0 0 0