Save

Index of Terms and Matters P

in Supplements to The History of Afghanistan

(275 words)

philosophy, political, 472-73population numbers, total, 397, 413(by group) ʿAlīzāʿī, 420Andar(ī)s, 442Bītanī, 438Chahār Dastah Hazārah, 495Dāy Kundī Hazārah, 494Dāy Zangī Hazārah, 494Durrānīs, 421Ghilzāʾī, 443Hazārahs (as a whole), 400, 496-97Hūtak, 440Isḥāqzāʾī, 420Kākar, 435Kayānī, 497Khadūzāʾī, 445Kharūtī, 445Khatak, 458Mandir, 430Qizilbāsh, 497-98Sadūzāʾī, 418Sulaymān Khayl, 443Tajiks, 400, 488Tāymanī, 490Tarakī, 443Tūkhī, 440Turkmān, 413Wardak, 480Wazīrīs, 470-71Yūsufzāʾī, 430Press Administ...

Supplements to The History of Afghanistan

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 3 3 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Views & Downloads 0 0 0